,

ɡ( ) ..:
ɡ
:

"
"

ɡ

.

"
".( )

.

.


"
"ǡ

ʡ

.


"
"

ѡ

.ǡ

.


"
"ɡڡ .
ǡ .

.ɡ

ɡ

ڡ

ɡ

ӡ

( )

"".


ɡ

ɡɡ

. ɡ ɡ ɡ

ɡ ɡ

ǡ

.
(

) ǡɡ ......

.


( )ɡ ɡ

.
....

.
ӡɡ

ǡ.
.